Pre učiteľov

Školská reforma a prebiehajúca decentralizácia majú za následok, že sa výraznejšie než v minulosti diferencuje kvalita jednotlivých škôl. Sú školské zaradenia, ktoré pružne reagujú na spoločenské ale i globálne zmeny, na kultúrny, demografický i ekonomický vývoj a tomu prispôsobujú svoje smerovanie, stratégie ale i výchovnovzdelávacie pôsobenie.

Školy, ktoré majú ambíciu obstáť v rastúcom konkurenčnom prostredí, musia novým cieľom prispôsobovať personálnu politiku. Dnes sa od manažmentu škôl neočakáva iba zabezpečenie prevádzky školy, ale aj jej strategické plánovanie a smerovanie, pričom rozhodujúcim sa stalo riadenie kvality výchovy a vzdelávania ? a tá, samozrejme, závisí od kvality ľudského kapitálu. V školskej praxi bude preto stále viac zo strany manažmentu dochádzať k vedomému plánovaniu profesijného rozvoja pedagógov a cieľavedomému formovaniu učiteľských zborov.

A aby jednotliví učitelia v tomto procese obstáli, zvlášť, keď dochádza k redukcii škôl, populačnému poklesu a prebytku učiteľov, musia sa novej výzve prispôsobiť. Jednou z možností je aj aktívne a celoživotné vzdelávanie.

Súčasne si uvedomujeme, že k zámeru učiteľa celoživotne sa vzdelávať vedú aj ďalšie a osobné dôvody, ktoré nemajú priamo súvis s konkurencieschopnosťou alebo kariérnym rastom. Medzi ne určite patrí vnútorná potreba lepšie rozumieť svojmu poslaniu, učiť sa a pripravovať sa kvôli sebe samému, kvôli dobrému pocitu z práce a vnútornej zodpovednosti voči žiakom a študentom, ktorých človek vedie. Spokojnosť učiteľa so sebou a svojou prácou, jeho integrita a radosť z práce sú nezanedbateľným faktorom, ktorý podmieňuje všetku jeho odbornú a pedagogickú činnosť a napokon i jeho potrebu ďalej sa vzdelávať.

Sme presvedčení, že bez vnútornej motivácie a radosti z práce je i všetko učenie sa odborných vedomostí a pedagogických techník iba málo účinné.
Navyše, kontinuálne vzdelávanie učiteľov neprináša benefit iba pre nich samých. Dobre pripravení učitelia ako zrelé osobnosti a prirodzení lídri dokážu svojou autoritou a príkladom meniť atmosféru škôl a školského vzdelávania a tak prispievať k uskutočňovaniu požadovaných zmien a nových trendov.